Kongregace sester Těšitelek
Kdo jsme

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova je ...
kontemplativně-činná řehole, kterou založil brněnský biskup Pavel hrabě Huyn spolu se s. Rosou Vůjtěchovou. Naším charizmatem je útěcha a smír podávaná Božskému Spasiteli v jeho opuštěnosti v Getsemanské zahradě, na kříži a ve svatostánku. Hlavním úkolem sester je vést vnitřní život. Rozjímavým životem chtějí sestry dospět k důvěrnému sjednocení se s Bohem, a tak odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ (porov.Mt 26,38) Před složením řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti se sestra zasvěcuje Božskému Srdci Ježíšovu jako oběť smíru.
Sestry intenzivně prožívají ...
skutečnost vyjádřenou v listu sv. Pavla Kolosanům 1,24, že jako údy mystického Kristova těla mohou svými obětmi a osobním utrpením přinášet zadostiučinění za hříchy světa, a tak zprostředkovat ovoce spásy všem lidem.
Sestry usilují o ...
záchranu nesmrtelných duší skrze modlitby, oběti a vlastní formy apoštolátu.