Kongregace sester Těšitelek
Restituce

V rámci restitučního procesu byl Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova navrácen majetek patřící původně velkostatku Kunštát, resp. ta jeho část, která zůstala ve vlastnictví státu.
Jedná se o lesní pozemky ...
v rozsahu cca 2,5 tis. ha v katastrálních územích spadajících pod lesní správy v Černé Hoře a v Jihlavě.
Velká část polnohospodářských a jiných pozemků patřících původně panství Kunštát přešla do vlastnictví měst nebo obcí, tudíž o ně nebylo požádáno. Kongregace neuplatnila svůj restituční nárok na zámek v Kunštátě, přilehlé nemovitosti ve správě Státního památkového úřadu a na Zámeckou zahradu, která je ve vlastnictví Města Kunštát.
Kongregace sester Těšitelek spravuje restituční majetek prostřednictvím společnosti INÉS Kunštát, s.r.o., kterou zřídila za tímto účelem. (Inés je španělská forma jména Anežka)
Výnosy z majetku slouží k naplňování charitativního a apoštolského poslání. Jsou spravovány tak, aby představovaly zdroj stálého finančního zabezpečení pro sestry i v době, kdy stát přestane církevním subjektům poskytovat materiální podporu. Více na www.ineskunstat.eu

Kongregace sester Těšitelek
Z historie

Panství  Kunštát  bylo od roku 1901 vlastnictvím šlechtické rodiny Coudenhove-Honrichs, který jej zdědila  po hraběti Kunovi Honrichs. Rodina hraběte Františka Coudenhove-Honrichs měla silné sociální cítění, podporovala dobročinné, kulturní i národní spolky a iniciativy. Po smrti hraběte v roce 1912 se správy velkostatku ujala jeho jediná dcera komtesa Františka. Po svých rodičích zdědila lásku k prostým lidem a majetek spravovala pro dobro všech. V té době v ní však dozrálo rozhodnutí následovat Boží volání a vstoupila v roce 1917 v Brně do Kongregace sester Těšitelek, která se věnovala péči o chudé nemocné. Díky materiální i personální pomoci z kunštátského panství byl v roce 1926 postavěn v Rajhradě klášter sester Těšitelek,  a sestry mohly provozovat bezplatné ošetřování nejen v Brně, ale i v jiných městech Čech a Moravy. V roce 1939 sestra Anežka – komtesa Františka převedla vlastnické právo na panství Kunštát Věnovací listinou na Kongregaci těšitelek.
Výňatek z Darovací listiny, kterou sestra Anežka, komtesa Františka Coudenhove-Honrichs darovala svůj majetek kongregaci sester :
Kongregaci Těšitelek Božského Srdce Ježíšova věnuji uvedený majetek jako kmenové jmění k trvalému a nezávislému finančnímu zajištění, aby mohla přijímat chudé, ale způsobilé čekatelky i bez věna a mohla použít výnosu jeho k vydržování mateřince, dorostu a ozdravovny sester, k provozování své charitativní činnosti, k založení nových domů, k podpoře svých chudých svěřenců, pracujíc nezištně pro veřejné blaho, věnujíc se bezplatně těm nejubožejším spoluobčanům bez rozdílu náboženství a národnosti, nepracujíc na výdělek a nepožívajíc pravidelných podpor od státu nebo veřejných fondů.
Říšský protektor v roce 1941 platnost převodu zrušil ...
a na velkostatek byla uvalena nucená správa. Vlastnictví velkostatku na kongregaci přešlo znovu v roce 1945. V čase druhé světové války zámek Kunštát sloužil jako ubytovna pro brněnské sirotky. Když bylo potřeba po válce opravit zničený kostel a klášter v Rajhradě, bylo opět panství Kunštát hlavním zdrojem dělníků i materiálu.
Po Únoru 1948 ...
byl majetek Velkostatku Kunštát zestátněn. Zámek byl v čase totality zanedbán, sloužil jako archiv Ministerstva vnitra. Jeho zařízení bylo zničeno nebo rozprodáno. V lesích kunštátského panství hospodařily Lesy České republiky, na polích místní JZD.