Kongregace sester Těšitelek
Zakladatelé

Pavel hrabě Huyn ...
17. únor 1868 - 1. říjen 1946
biskup
Zakladatel kongregace Pavel Maria Josef Anton Huyn se narodil 17. února 1868 v Brně. Studoval na gymnáziu v Karlsburku u Vídně. Filozofická studia absolvoval v univerzitním konviktu v Innsbrucku, potom studoval na Germanicu v Římě, kde se stal v roce 1889 doktorem filozofie. 7. června 1892 byl v Innsbrucku vysvěcen na kněze. Světil jej brixenský biskup Dr. Simon Aichner. V roce 1895 se Pavel Huyn stává doktorem teologie. Potom odchází zpět do Říma a studuje církevní práva. Zde působí jako kaplan v kněžském kolégiu Campo Santo Teutonico založeném v roce 1876. Studium završil třetím doktorátem z církevního práva v roce 1898. 4. října 1895 se v čase duchovních cvičení v Maria Waldrast zasvěcuje Božskému Srdci jako obět smíru.
14. května 1904 byl papežem Piem X. jmenován brněnským biskupem. Do úřadu byl uveden na svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1904. V roce 1915 zakládá společně se s. Rosou Vůjtěchovou Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, která byla schválena papežem Benediktem XV. 3. prosince 1915.
4. října 1916 je jmenován pražským arcibiskupem a 7. prosince odchází do Prahy. Zde je 8. prosince uveden do úřadu pražského arcibiskupa. Po vzniku ČSR v listopadu 1918 odchází do Švýcarska. Kvůli změněné společensko-politické situaci na návrh papeže Benedikta XV. 16. července 1919 rezignuje a dobrovolně se vzdává úřadu pražského arcibiskupa. „Za těchto okolností a vzhledem na přetrvávající příčiny, které Ti nedovolují zůstat v Praze, žádáme Tě, důstojný bratře, abys před Bohem zvážil, zda není potřebné, aby ses svého úřadu vzdal a dovolil, aby byl pro pražskou diecézi jmenován nový arcibiskup. V Římě u sv. Petra 10. července 1919, v pátém roce našeho pontifikátu“ (z dopisu papeže Benedikta XV.).
Po rezignaci je 6. září 1919 jmenován za titulárního arcibiskupa ze Sardiky (Sofie) a 13. června 1921 během návštěvy Říma latinským patriarchou z Alexandrie. Zastával i úřad vizitátora farností v diecézi Řím a do listopadu 1934 byl kapitulním vikářem Lateránské baziliky. 4. prosince 1916 byl papežem Benediktem XV. jmenován kardinálem „in pectore“ (jméno koho jsi papež ponechal v srdci).
Zemřel 1. října 1946 v Bolzanu, kde byl pohřben v hrobce benediktínského opatství v Muri-Gries. Až do roku 2016 bylo prozatímně jeho mrtvé tělo uloženo v kryptě benediktínského kláštera, odkud bylo z iniciativy sester Těšitelek převezeno do Rajhradu, jak si to sám přál a dne 1. října 2016, za přítomnosti brněnského sídelního biskupa Vojtěcha Cikrle, uloženo do nově zhotoveného sarkofágu v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Rajhradě.
S. Rosa Vůjtěchová ...
21. říjen 1876 - 5. září 1945
Zakladatelka kongregace se narodila 21. října 1876 v malé obci v jižních Čechách, v Oboře u Radobytec. Již od dětství měla hluboký vztah k vnitřní modlitbě a měla velký soucit s trpícím Ježíšem. 14. listopadu 1892 byla přijata do Kongregace sv. Karla Boromejského. 14. května 1899 složila v mateřském domě kongregace, v Praze pod Petřínem, první sliby. V roce 1911 přichází do Brna, kde začíná pracovat v Spolku pro bezplatné ošetřování nemocných v rodinách. Zde poznala velikou bídu, zvláště duchovní a její touha po přísnějším způsobu života, po pokání, smíru a po záchraně nesmrtelných duší se ještě vykrystalizovala.
Spolu s brněnským biskupem Pavlem Huynem, kterému se svěřila s úmyslem založit smírnou kongregaci, zakládá v roce 1915 Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. 14. května 1916 skládá, v prvním mateřském domě kongregace na Šeříkové ul. 1 v Brně, první sliby a přijímá roucho sester Těšitelek. Zároveň je dekretem papeže Benedikta XV. jmenována první generální představenou kongregace. O dva roky později skládá věčné sliby. Již 28. května 1916 se koná obláčka prvních sester: Terezie, Bernardy a Margarety.
Prvních šest sester těšitelek pocházelo ze vsi Šošůvka u mariánského poutního místa Sloup na Moravě, kde se nachází bazilika Sedmibolestné Panny Marie. „Prosil jsem Pannu Marii, aby vyprosila svému trpícímu Synu těšitelky. A když si pomyslím, že první těšitelky jsou právě z mariánského poutního místa, musím říci, že je poslala Panna Maria sama. Jak veliká to milost pro Vás, milé dítky! (z promluvy otce Huyna 28.5.1916)
Matka Rosa se obětavě starala o všechny sestry a snažila se jim vštípit pravého ducha smíru a útěchy Božskému Srdci Páně. Ke konci druhé světové války, když se fronta přibližovala k Rajhradu, nabídla svůj život Bohu za záchranu sester. Pán její oběť přijal, žádné ze sester se nic nestalo. Její těžkosti se však vystupňovaly. Své utrpení snášela statečně a až do konce povzbuzovala sestry k vzájemné lásce a odpuštění. Zemřela v kruhu sester, v době slavení mše svaté, 5. září 1945. Je pochována na místním hřbitově v Rajhradě. Více na www.matkarosa.cz